Code of Conduct

Code of Conduct Avetica

De normen en waarden binnen Avetica moeten herkenbaar zijn in de wijze waarop wij onze dienstverlening dagelijks uitvoeren, zowel extern naar onze klanten, partners en leveranciers als intern naar onze collega’s.

In de Code of Conduct wordt dit zorgvuldig beschreven en daarmee geven wij invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het management van Avetica onderschrijft de normen, waarden en gedragsregels zoals deze in de Code zijn vastgelegd en wil deze Code ook voorleven en wij verwachten van de medewerkers van Avetica werken dat zij hetzelfde doen. Alle medewerkers van Avetica dienen deze Code of Conduct Avetica te kennen en jaarlijks voor gezien te ondertekenen.

De visie op ondernemen zoals Avetica deze ziet, is gebaseerd op vertrouwen, gezamenlijke waarden, normen en doelen. Om een inzicht te geven op deze visie is hieronder een overzicht opgesteld:


1. Respect voor de diversiteit van medewerkers
Mensen verschillen in talenten, aanleg en karakter en juist deze verschillen zorgen voor een team waarin elke medewerker een constructieve bijdrage kan leveren aan de dienstverlening.
Avetica moedigt elke medewerker aan om zich te blijven ontwikkelen, als voorbeeld te dienen voor een ander en in de samenwerking altijd te streven naar een succesvolle werkrelatie. Daarnaast draagt Avetica zorg voor een goede leercultuur en een prettige sfeer van eerlijke en open communicatie en respect voor elkaar.

2. Klanten, leveranciers en concurrenten
In de dagelijkse omgang met leveranciers, klanten en ook concurrenten zal Avetica vanuit integriteit communiceren en haar relaties behandelen. Dit komt tot uiting door geen oneerlijke of misleidende activiteiten uit te voeren, nooit uitspraken doen over de producten van een concurrent als zulke uitspraken niet gegrond of noodzakelijk zijn, aan alle leveranciers duidelijk maken wat we van hen verwachten en dat zij de principes van onze gedragscode onderschrijven, en zich tevens houden aan wetgeving tegen afspraken met concurrenten.

3. Externe consultants en partners
Indien Avetica externe consultants of partners inhuurt, dan dienen deze de gedragscode overhandigd te krijgen en te ondertekenen.

4. Internationale betrekkingen
We zijn ons bewust van onze verplichting te handelen naar de legitieme belangen van de landen waarin we actief zijn. Wij houden ons aan alle wet- en regelgeving en respecteren de wettelijke gewoonten van deze landen. Het is ons doel overal waar we actief zijn ons te gedragen als een voorbeeld.

5. Relatiegeschenken en betalingen
Voor zover niet buitensporig of ongepast is het medewerkers van Avetica toegestaan bestaande of potentiële klanten of partners geschenken, etentjes of amusement aan te bieden.

Onze zakelijke beslissingen worden genomen op basis van verdienste. We zullen daarom nooit een vertegenwoordiger van een (potentiële) klant direct of indirect iets van waarde aanbieden ten einde een beslissing van die vertegenwoordiger als zodanig te beïnvloeden.

Het is onze medewerkers niet toegestaan een geschenk, gunst, lening, speciale dienst van welke aard ook te accepteren van enig individu of organisatie die zaken doet met Avetica. Alle pogingen hiertoe worden direct aan het management van Avetica gemeld. Het management kan alsnog beslissen de schenking goed te keuren.

6. Gezondheid en veiligheid
Avetica streeft ernaar een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle medewerkers, klanten, bezoekers, partners en leveranciers. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om het beleid en de procedures van het bedrijf betreffende gezondheid en veiligheid na te leven.

7. Milieu
Avetica wil verantwoordelijk met het milieu omspringen. We streven er continue naar de schadelijke effecten van onze werkzaamheden op het milieu te minimaliseren met methoden die sociaal verantwoordelijk, wetenschappelijk onderbouwd en economisch verstandig zijn.

8. Bijdragen aan mens en maatschappij
Avetica vindt het belangrijk bij te dragen aan de samenleving en moedigt medewerkers aan deel te nemen aan activiteiten die opbouwend zijn voor mens en maatschappij.

9. Conflicterende belangen
Avetica heeft een eenvoudig beleid aangaande conflicterende belangen van medewerkers: concurreer niet met de werkzaamheden van Avetica en zorg ervoor dat al uw acties namens onze bedrijven nooit worden beïnvloed, of lijken te worden beïnvloed, door uw eigen persoonlijke belangen of die van uw familie.

10. Boekhouding
Onze boekhouding dient alle componenten van transacties te vermelden en dient ook al onze eigen standaarden voor open en eerlijke presentatie van de feiten te weerspiegelen.

11. Bescherming en correct gebruik van bedrijfsbezittingen
De technische middelen van Avetica, waaronder computers en toegang tot voicemail, e-mail en het internet, dienen voor gepaste doeleinden te worden gebruikt en voor zakelijke doeleinden.

12. Verantwoordelijkheid voor naleving
Alle medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat de gedragsnormen worden opgevolgd. Medewerkers dienen om uitleg te vragen wanneer een situatie niet duidelijk is en alle bekende en vermeende schendingen van de code (anoniem) te melden aan het management van Avetica.

 

Maasdam, 1 oktober 2014

Arnout Vree
Directeur Avetica B.V.